VF-1Sis (Special Interception Sniper) Mk.II

Custom Yamato VF-1 1/60v2


Not finished yet !